استودیو رشد

  • شرایط استفاده تا

معرفی

خدمات شامل
کلاس های یوگا
کلاس های انعطاف
خدمات ماساژ
این مرکز به رشد معنوی و ذهنی وجسمی و فکری افراد کمک میکنه
ما برای هر کلاس یوگا موسیقی زنده داریم
کتابخونه وفروش ومعرفی کتاب داریم
مرکزی هست برای ارامش

ساعت پذیرایی از 7 صبح تا 21 با هماهنگی قبلی 

مشخصات

مشخصات تماس